இந்தியாவின் அணுசக்தி கொள்கை பற்றிய கட்டுரை தமிழில் | Essay on India’s Nuclear Policy In Tamil

இந்தியாவின் அணுசக்தி கொள்கை பற்றிய கட்டுரை தமிழில் | Essay on India’s Nuclear Policy In Tamil

இந்தியாவின் அணுசக்தி கொள்கை பற்றிய கட்டுரை தமிழில் | Essay on India’s Nuclear Policy In Tamil - 200 வார்த்தைகளில்


இந்தியாவின் அணுசக்தி கொள்கை பற்றிய கட்டுரை

இந்தியா தனது அணுசக்தியை அமைதியான முறையில் பயன்படுத்துவதை அடிப்படையாகக் கொண்ட உறுதியான அணுசக்தி கொள்கையை கொண்டுள்ளது. ஆட்சி மாறினாலும் அது மாறாமல் உள்ளது.

(i) உலக அமைதிக்காக உலகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து அணு ஆயுதங்களும் அகற்றப்பட வேண்டும்.

(ii) இந்தியா எந்த அணு ஆயுதத்தையும் தயாரிக்காது,

(iii) அத்தகைய வெடிப்புகள் முற்றிலும் அவசியமானால் ஒழிய, அமைதியான நோக்கங்களுக்காக கூட இந்தியா அணு குண்டுகளை வைத்திருக்கக்கூடாது,

(iv) இந்தியா தனது அணுமின் நிலையங்களை சர்வதேச ஆய்வுக்காக திறக்க தயாராக இல்லை.

ஆகஸ்ட் 10, 1948 இல் உருவாக்கப்பட்ட அணு ஆற்றல் ஆணையம் (ACE) அனைத்து அணு ஆற்றல் திட்டங்களுக்கான கொள்கையை உருவாக்குவதற்கான உச்ச அமைப்பாகும், அதேசமயம், 1954 இல் நிறுவப்பட்ட அணுசக்தித் துறை (DAE) இதை செயல்படுத்துவதற்கான நிர்வாக நிறுவனமாகும். அணு ஆற்றல் திட்டம்.


இந்தியாவின் அணுசக்தி கொள்கை பற்றிய கட்டுரை தமிழில் | Essay on India’s Nuclear Policy In Tamil

Tags